HOME
      Mapa strony         IMIENINY:
  :  
 
 


 
 070420082008-04-07  

BURMISTRZ WOLSZTYNA


ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym działki gruntu oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 285/4, o powierzchni 0,2285 ha położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Tłoki.

1. Działka stanowiąca przedmiot przetargu wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 33366, w której właścicielem wpisana jest Gmina Wolsztyn.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Dojazd do nieruchomości drogą powiatową o nawierzchni betonowo-asfaltowej, łączącą się z drogą krajową Poznań-Zielona Góra. W poboczu drogi dojazdowej znajdują się sieci:
elektoenergetyczna - linia napowietrzna oraz wodociągowa i gazowa z możliwością wykorzystania.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.
3. Działka stanowiąca przedmiot przetargu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolsztyn wchodzi w skład terenów oznaczonych symbolem M 3 - tereny zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, w tym zagrodowej
i rezydencjonalnej.
4. Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, ul. Rynek 1, sala nr 38 II piętro.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 6 maja 2008 r. na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, w Banku Zachodnim WBK I o Wolsztyn
w wysokości: 8.000,00 złotych (słownie osiem tysięcy złotych) nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544.
Uwaga: wadium wpłacone na konto, musi wpłynąć na nie w podanym wyżej terminie.
6. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości: 427,00 złotych brutto oraz koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
10. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni się niebyłym.
11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
12. Ogłaszający przetarg ma prawo, z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgonie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (pok. Nr 34 II piętro), tel. 347 45 41.
<- powrót        
  WYSZUKIWARKA:  


 
   Kontakt:  
 
URZĄD MIEJSKI
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

  (068) 347 45 00
  (068) 384 27 47
  um@wolsztyn.pl

 
 
Kanał RSS:


 
  Polecamy:  
 
 
 
 
 Baza Interetowych Ogłoszeń Regionalnych

 liczba odwiedzin: 1729670      online: 12006 Mbest