HOME
      Mapa strony         IMIENINY:
  :  
 
 


 
 070420082008-04-07  

Burmistrz  Wolsztyna
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na  sprzedaż najatrakcyjniejszego terenu
pod inwestycje w centrum Wolsztyna 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  niezabudowana położona w Wolsztynie w rejonie ulicy Gajewskich -Lipowej  (obr. 3), w skład której wchodzą działki oznaczone geodezyjnie numerami:
372/1 , 372/2 i 373 o łącznej powierzchni 1, 32.13 ha , dla których  Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgi wieczyste KW Nr 27586 i KW Nr 35261.
Opisana wyżej nieruchomość stanowi własność gminy Wolsztyn, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią .

Przeznaczenie w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolsztyn

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w” Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn” (uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 roku),  przedmiotowy grunt oznaczony symbolem U/MW  stanowi tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i  przeznaczony jest pod budowę wielofunkcyjnego kompleksu handlowo- usługowo-mieszkalnego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania opisany wyżej teren stanowi miejsce lokalizacji funkcji handlowo-usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest najlepszym miejscem do  zlokalizowania obiektu użyteczności publicznej o charakterze reprezentacyjnym, stanowiącym wizytówkę miasta. Obiekt został zaprojektowany w formie galerii handlowo - usługowej zwanej „Szklaną Galerią” z zachowaniem istniejącego przejścia pieszego. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu handlowo-usługowego zlokalizowano ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych. Na pozostałej części terenu wprowadzono funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  Nieprzekraczalny termin zabudowania  nieruchomości – 31 grudzień 2011 rok.
W przypadku niedotrzymania przez nabywcę ustalonego terminu zabudowy Gmina Wolsztyn naliczać będzie kupującemu kary umowne w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych)  za każdy rok zwłoki, przy czym termin wymagalności kary umownej za poszczególny rok przypadać będzie – bez konieczności wzywania kupującego do zapłaty – na dzień poprzedzający ostatni dzień roboczy danego roku, począwszy od roku 2011 (dwa tysiące jedenastego). W zakresie zapłaty kar umownych kupujący podda się w akcie notarialnym dokumentującym umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych), tj. sumy kar umownych za okres 10 lat, przy czym Gmina Wolsztyn lub jej następca prawny będą mogli prowadzić egzekucję na postawie tego aktu notarialnego zarówno o sumę wymagalnych kar umownych jak i o poszczególną wymagalną za dany okres karę umowną, natomiast będą mogli wystąpić do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.
W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości w całości bądź  w części kupujący ( tj. jej nabywca od Gminy Wolsztyn ) zobowiązany będzie wyjednać od swojego następcy prawnego złożenie w akcie notarialnym dokumentującym umowę zbycia oświadczenia o poddaniu się egzekucji wobec Gminy Wolsztyn o analogicznej treści, a w przypadku nie wyjednania takiego oświadczenia kupujący będzie osobiście odpowiedzialny wobec Gminy Wolsztyn, stosownie do art. 391 Kodeksu cywilnego, do zapłaty powyższych kar umownych w przypadku dalszego niedotrzymywania przez swojego następcę prawnego ustalonego terminu zabudowy przedmiotowej nieruchomości.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się wybudowanie kompleksu obiektów  w stanie surowym zamkniętym z docelową elewacją.
Nabywca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów decyzji nr 317/07 o warunkach zabudowy wydanej z upoważnienia Burmistrza Wolsztyna z dnia 29 listopada 2007 roku , za numerem RGK 7331-460/06/07.
Jakiekolwiek zmiany zapisów w/w decyzji są możliwe tylko za zgodą Burmistrza Wolsztyna.
W tym celu przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien złożyć stosowne oświadczenie, które zostanie zapisane w protokole z przeprowadzonego przetargu stanowiącym integralną część aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ; 2.500.000,00 złotych ( słownie : dwa miliony pięćset tysięcy złotych ). Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie należny podatek  VAT .
 
Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać  udział osoby fizyczne i prawne .
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
    jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia     5 czerwca 2008 roku w wysokości 10 %  ceny wywoławczej tj. 250.000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie  w Banku Zachodnim WBK I O/ Wolsztyn nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 .

Uwaga: Wadium wpłacone na konto, musi wpłynąć na nie w podanym wyżej terminie.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
6. Ogłaszający przetarg ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu, w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Wadium

1.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
2.W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia  umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni się niebyłym.

Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości  oraz koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Termin przetargu

Przetarg odbędzie się dnia  10 czerwca 2008 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Rynek 1, sala nr 38 II piętro.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108)

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  - Urzędu Miejskiego w Wolsztynie tel. 068 347 45541.
<- powrót        
  WYSZUKIWARKA:  


 
   Kontakt:  
 
URZĄD MIEJSKI
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

  (068) 347 45 00
  (068) 384 27 47
  um@wolsztyn.pl

 
 
Kanał RSS:


 
  Polecamy:  
 
 
 
 
 Baza Interetowych Ogłoszeń Regionalnych

 liczba odwiedzin: 1729705      online: 12006 Mbest