Instytucje Unii Europejskiej2007-10-02  

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej to:

1. Rada Europejska
2. Rada Unii Europejskiej
3. Komisja Europejska
4. Parlament Europejski
5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
6. Trybunał Obrachunkowy

Rada Europejska
• Rada Europejska składa się z głów państw i szefów rządów państw członkowskich (to jest prezydentów i/lub premierów) oraz Przewodniczącego Komisji Europejskiej.
• Zasadniczo Rada Europejska spotyka się cztery razy do roku w celu uzgodnienia ogólnej polityki UE oraz dokonania weryfikacji osiągniętego postępu. Spotkania te są często nazywane szczytami, gdyż Rada ta jest najwyższym w Unii Europejskiej organem decydującym o kierunkach rozwoju i strategii działania.

Rada Unii Europejskiej
• Jest to główny organ decyzyjny Unii Europejskiej.
• W skład tej instytucji wchodzą ministrowie z rządów wszystkich państw członkowskich.
• To, który minister uczestniczy w danym spotkaniu, zależy od poruszanej na nim tematyki.
• Obrady odbywają się regularnie, podejmowane są szczegółowe decyzje i uchwalane prawo Europejskie.
• Rada przyjmuje europejskie akty prawne (w wielu obszarach polityki razem z Parlamentem Europejskim).
• Przyjmuje również budżet UE (razem z Parlamentem Europejskim). 
• Zawiera umowy międzynarodowe między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.
• Koordynuje kierunki polityki gospodarczej i społecznej w krajach członkowskich.
• Określa kierunki Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, opierając się na wytycznych ustalonych przez Radę Europejską.
• Koordynuje współpracę między krajowymi sądami i organami policji w sprawach karnych.

Komisja Europejska
• Reprezentuje i chroni wspólne interesy całej Unii Europejskiej.
• Przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego, które następnie przedkłada do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie.
• Zarządza i wdraża unijne polityki oraz budżet UE.
• Odpowiada za wprowadzanie w życie decyzji Parlamentu i Rady.
• Egzekwuje stosowanie prawa europejskiego.
• Jej siedzibą jest Bruksela.

Parlament Europejski
• Jest jedyną wspólnotową instytucją,  której skład wyłaniany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych.
• Reprezentuje narody Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
• Zadaniem 785 posłów do Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie obywateli: posłowie, wybierani co pięć lat głosami wyborców w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, są przedstawicielami jej 492 milionów obywateli.
• Przewodniczący reprezentuje Parlament i kieruje całością jego prac. Kadencja Przewodniczącego wynosi dwa i pół roku, czyli pół kadencji Parlamentu, przy czym może on zostać wybrany ponownie.
• Parlament Europejski odgrywa czynną rolę w sporządzaniu projektów legislacyjnych, mających wpływ na codzienne życie obywateli.
• Parlament wraz z Radą ma kompetencje w zakresie rocznego budżetu Unii Europejskiej.
• Jego siedzibą jest Strassburg.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
• Zadaniem Trybunału jest zapewnienie jednolitej interpretacji i stosowania prawa europejskiego we wszystkich krajach Unii – tak by prawo było jednakowe dla wszystkich.
• Kumuluje w sobie funkcje sądu konstytucyjnego, najwyższego, międzynarodowego, cywilnego i sądu pracy.
• Czuwa nad tym, by wszystkie państwa członkowskie i instytucje unijne wypełniały nałożone na nie zobowiązania prawne
• Jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, osobami prawnymi i fizycznymi.
• W skład Trybunału wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa członkowskiego, dzięki czemu reprezentowane są w nim krajowe systemy prawne wszystkich 27 krajów Unii
• Siedzibą trybunału jest Luksemburg.

Europejski Trybunał Obrachunkowy
• Jest instytucją, której zadaniem jest kontrola finansów publicznych UE.
• Sprawdza, czy fundusze UE, pochodzące od podatników, są właściwie pozyskiwane i wydawane zgodnie z prawem, w sposób gospodarny i na zamierzone cele.
• W Trybunale zasiada po jednym z  przedstawicieli państw członkowskich.
• Członkowie Trybunału są mianowani przez Radę Unii spośród osób wchodzących w skład zewnętrznych organów kontrolnych.
• Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.


Pięć kolejnych instytucji dopełnia system:
Instytucje doradcze:
• Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny reprezentuje społeczeństwo obywatelskie oraz pracodawców i osoby zatrudnione w przemyśle
• Komitet Regionów reprezentuje władze regionalne i lokalne
Deputowanymi Wielkopolski w Komitecie Regionów są: Paweł Arndt – przewodniczący sejmiku wojewódzkiego (w Komitecie zastępuje go marszałek Stefan Mikołajczak) i Mariusz Poznański – przewodniczący Związku Gmin Wiejskich.
Instytucje gospodarcze:
• Europejski Bank Centralny odpowiada za europejską politykę monetarną
• Europejski Bank Inwestycyjny finansuje projekty inwestycyjne UE
Inne instytucje:
• Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich chroni obywateli i organizacje UE przed przypadkami złego zarządzania.

Więcej Informacji o instytucjach Unii Europejskiej  można znaleźć na stronie internetowej: http://www.europa.eu/institutions/index_pl.htm