Historia UE2007-09-18  

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

Przyczyny rozpoczęcia zinstytucjonalizowanej integracji w Europie po II wojnie światowej:
zniszczenie gospodarcze państw Europy, dezaktualizacja tradycyjnej ideologii państwa suwerennego, niezdolnego do zagwarantowania bezpieczeństwa i pokoju swoim obywatelom - poszukiwanie gwarancji bezpieczeństwa i pokoju      we współpracy międzynarodowej, zagrożenie ze strony tworzonego przez Związek Radziecki bloku krajów komunistycznych, groźba nowej wojny - konieczność politycznej współpracy na arenie międzynarodowej państw Europy Zachodniej, obawy przed odbudową potęgi gospodarczej i militarnej Niemiec - włączenie Niemiec do współpracy międzynarodowej w taki sposób , by nie zagrażała Europie, niewiara w klasyczne formy współpracy międzynarodowej - poszukiwanie nowych form współpracy. Trudna sytuacja międzynarodowa i gospodarcza w Europie po II wojnie światowej, jak i upadek ideologii państwa suwerennego sprawiło, iż Europejczycy zaczęli poszukiwać nowej konstrukcji ideologicznej i instytucjonalnej dla zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju w Europie. Skoro doświadczenie drugiej wojny światowej pokazało, iż klasyczne formy traktatów sojuszniczych nie wystarczyły do zachowania pokoju  w Europie trzeba było szukać nowych rozwiązań.
Główne etapy integracji:

Lata 1945-1957
Od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich

19.09.1946
Winston Churchill zgłasza w Zurychu propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy opartych na współpracy francusko - niemieckiej

05.06.1947 
Wprowadzenie planu Marshalla - amerykańskiego planu pomocy gospodarczej dla odbudowania Europy (z powodu odrzucenia Planu przez ZSRR i państw Europy Środkowo - Wschodniej pomoc jest skierowana do krajów Europy Zachodniej.

16.04.1948
Podpisanie w Paryżu układu o utworzeniu Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. W skład organizacji wchodzi 16 państw.

04.04.1949
Podpisanie w Waszyngtonie układu o utworzeniu Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), w skład którego wchodzi 12 państw

05.05.1949
Powstanie Strassburgu Rady Europy, której cel stano0wi wspieranie jedności i współpracy w Europie. Obszary działania: prawa człowieka, zagadnienia socjalne, oświata, kultura, sport, młodzież, zdrowie, środowisko, ochrona pomników, problemy komunalne, regionalne, kwestie prawne, środki masowego przekazu. Krajami założycielskimi Rady Europy są: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

09.05.1950
Robert Schuman ogłosił publicznie deklarację przygotowaną przez Jeana Monneta, wyznaczając tym samym "pierwszy etap Federacji Europejskiej:

18.04.1951 
Podpisanie w Paryżu traktatu o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali tzw. Traktat Paryski. Wśród sygnatariuszy zawartego na 50 lat traktatu znalazły się Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy.

25.03.1957 
Podpisanie Traktatów Rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Celem EWG jest utworzenie wspólnego rynku europejskiego a celem Euroatomu zapewnienie kontroli i współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii atomowej.

1957-1992
Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej

03.05.1960
Wejście w życie konwencji sztokholmskiej o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA. W skład EFTA wchodzą: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

01.07.1967
Połączenie organów trzech wspólnot: EWG, EUROATOMU, EWWiS. 

01.07.1968 
Powstanie unii celnej - zniesienie ceł wewnętrznych i ograniczeń ilościowych w handlu między poszczególnymi państwami Szóstki; wprowadzenie wspólnej taryfy zewnętrznej.

22.07.1972
Podpisanie w Brukseli przez przedstawicieli EFTA i EWG porozumienia o utworzeniu do 1985 roku strefy wolnego handlu między państwami należącymi do obydwu organizacji.

01.01.1973 
Poszerzenie EWG o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię

13.03.1979 
Wprowadzenie Europejskiego Systemu Walutowego (z mocą wsteczną od 01.01.1979), wchodzą do niego waluty 8 państw EWG (poza Wielką Brytanią); powstaje Europejska Jednostka Walutowa (ECU) 

01.01.1981
Poszerzenie Wspólnot o Grecję

01.01.1986
Poszerzenie Wspólnot o Hiszpanie i Portugalię

16.12.1991
Podpisanie przez państwa byłego bloku wschodniego: Polskę, Czechosłowację i Węgry układów stowarzyszeniowych ze Wspólnotami Europejskimi

07.02.1992
Podpisanie w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej. Traktat określił ramy i harmonogram dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej, rozszerzono zakres wspólnej polityki o edukację, ochronę zdrowia, kulturę, sieci transeuropejskie i ochronę konsumenta. Państwa członkowskie UE zobowiązały się do prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Lata 1992-2002
Od Unii Europejskiej do "nowej" rozszerzonej Europy

01.11.1993
Wejście w życie traktatu o Unii europejskiej

01.01.1995
Poszerzenie Unii Europejskiej o kraje EFTA, nie będące dotychczas członkami Unii: o Austrię, Finlandię i Szwecję. W przeprowadzonym wcześniej referendum Norwegowie opowiedzieli się przeciw integracji

12.06.1995
Podpisanie układów stowarzyszeniowych  z państwami byłego ZSRR: Estonią, Łotwą i Litwą

02.10.1997
Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego. Sposób głosowania w Radzie, liczbę komisarzy i parlamentarzystów uzależniono od poszerzenia Unii Europejskiej. Wzmocniono kontrolę polityczną Parlamentu Europejskiego nad Komisja. Wzrosła rola Trybunału Sprawiedliwości. Do traktatu włączono również przyjęty w Maastricht protokół socjalny

31.03.1998
Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z grupą 5+1 (polska, Czechy, Słowenie, Węgry, Estonia i Cypr)

01.01.1999
Wprowadzenie wspólnej waluty euro. Do trzeciego etapu Unii Gospodarki Walutowej przystępuje 12 państw UE: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Austria, Grecja; poza strefą euro znalazły się: W. Brytania, Szwecja, Dania

01.05.1999
Wejście w życie Traktatu Amsterdamskiego

26.03.2000
Grecja przystępuje do Układu z Schengen

07.12.2000-11.12.2000
Szczyt w Nicei, osiągnięcie porozumienia w sprawie reformy instytucji UE 

25.03.2001
Dania, Finlandia, Szwecja oraz kraje EFTA (Islandia i Norwegia) przystępują do Układu z Schengen.

14.12.2001 - 15.12.2001
Szczyt UE w Laeken pod Brukselą zamieścił  w dokumencie końcowym listę 10 krajów kandydujących do UE, w tym Polskę, które mają szansę na członkostwo w 2004 roku. Pozostałe wymienione państwa to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenie, Węgry. Na szczycie w Laeken przyjęto również Deklarację w sprawie przyszłości UE

01.01.2002
W powszechnym obiegu krajów unii walutowej pojawiają się banknoty i monety euro. Banknoty są jednakowe dla wszystkich krajów. Monety mają wspólny awers, informujący o ich wartości, ale różny narodowy rewers.

21.06.2002- 22.06.2002 - szczyt Unii w Sewilli, potwierdził zamiar Piętnastki poszerzenia jej w 2004 roku   o 10 krajów, w tym Polskę.

13.12.2002 
Finał negocjacji pomiędzy dziecięcioma państwami Europy Środkowej i Południowej a UE w Kopenhadze.

01.02.2003 - Traktat nicejski

31.03.2003
W ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE bierze udział w operacjach utrzymywania pokoju na Bałkanach, początkowo w byłej Jugosławii, a następnie w Bośni i Hercegowinie. W obu przypadkach siły pod wodzą UE zastępują jednostki NATO

16.04.2003 
Traktat ateński

01.05.2004
Dziesięć kolejnych krajów Europy przystępuje do UE: Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Tym samym liczba państw członkowskich zwiększyła się z 15 do 25.

10.06.2004-13.06.2004
Odbywają się szóste bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze po rozszerzeniu UE do 25 krajów wybory, które przebiegły przy wyjątkowo niskiej frekwencji, przyniosły zwycięstwo konserwatystom.

29.10.2004
25 krajów UE podpisuje Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

01.02.2005
W życie wchodzi Stowarzyszenie Porozumienia pomiędzy UE i Chorwacją

25.04.2005 
W Luksemburgu podpisano traktaty o akcesji z Bułgarią i Rumunią

29.05.2005
Francuzi, jako pierwszy kraj UE, wyraźną większością głosów odrzucili w referendum konstytucję Unii Europejskiej.

29.10.2006
Ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na logo rocznicowe UE - zwycięzcą został Szymon Skrzypczak z Poznania

16-17.12.2005
Decyzja o rozpoczęciu rozmów przedakcesyjnych z Chorwacją i Turcją w roku 2005, po spełnieniu pewnych warunków

01.01.2007
Nowe państwa przystąpiły do UE: Bułgaria i Rumunia (Liczba krajów członkowskich zwiększyła się do 27). Słowenia dołącza do strefy euro

25.03.2007
50 rocznica podpisania traktatów rzymskich

21 - 23.06.2007 
Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli dotyczący zmiany systemu głosowania w Radzie UE

27.06.2007 
Parlament Europejski i Rada Europejska wydały rozporządzenie regulujące stawki roamingowe na terenie 27 państw UE (połączenia wykonywane za granicą 0,49 Euro+VAT, odbierane za granicą 0,24 Euro+VAT) - tzw. Eurotaryfa

01.07.2007
Karaibskie wyspy Bonaire, Saba i Sint Eustatius zostały włączone do Holandii i tym samym stały się częścią UE.

01.09.2007
O
bowiązek uruchomienia Eurotaryfy przez wszystkich operatorów komórkowych na terenie UE

31.12.2007
Symboliczne otwarcie granic w ramach Układu z Schengen w Worku Turoszowskim, na trójstyku granic polskiej, czeskiej i niemieckiej

01.01.2008
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry - wstępują do Układu z Schengen - przejścia lądowe i morskie