Projekt Z/2.30/I/1.2/546/06 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki”2006-12-22  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 INFORMACJA DOT. PODPISANEJ UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.02. b.r. w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Gmina Wolsztyn przygotowała cztery projekty i złożyła stosowne wnioski w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jednym z nich był projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki”. Z uwagi na wartość projektu przekraczającą 1 mln EURO, zgłoszono go w działaniu z zakresu infrastruktury ochrony środowiska w priorytecie ZPORR dotyczącym rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Po wstępnej weryfikacji kompletności i poprawności formalnej przeprowadzonej przez jednostkę ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej i technicznej, której dokonał Panel Ekspertów. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał najwyższą notę wśród wielu projektów złożonych w Wielkopolsce i został rekomendowany do Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu, w skład którego weszli przedstawiciele Zarządu Województwa, samorządów terytorialnych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pożytku publicznego oraz przedstawiciele innych instytucji mających znaczenie dla rozwoju regionu. Wybór projektu został rekomendowany Zarządowi Województwa, który ostatecznie podjął decyzję o współfinansowaniu. Przedmiotowy projekt został wybrany do współfinansowania w ramach działania dotyczącego infrastruktury ochrony środowiska jako jedyny z puli złożonych projektów z całego województwa.
Efektem podjętych decyzji na poszczególnych szczeblach oceny i wyboru projektów jest umowa o dofinansowanie projektu, zawarta w dniu 13 grudnia b.r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Wolsztyn reprezentowaną przez Burmistrza Wolsztyna. Przyznana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75% kosztów kwalifikujących się do refundacji przez fundusz, co przekładając na kwotę daje ok. 6,03 mln zł bezzwrotnej dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów przedsięwzięcia.
Nawiązując do projektu, obejmuje on wykonanie grawitacyjno – ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 21,36 km wraz z 32 przepompowniami ścieków. Realizacja przedmiotowego zadania poprawi znacząco stan środowiska naturalnego w obrębie terenu inwestycji i obszarów przyległych. Przyczyni się nie tylko do wyeliminowania zanieczyszczeń ściekowych dla wód Kanału Północnego Obry i Jeziora Berzyńskiego oraz gleby i wód gruntowych, ale przede wszystkim zwiększy potencjał gospodarczy w tej części gminy (możliwość inwestowania i rozwoju działalności gospodarczej). Przedmiotowy projekt stanowi kolejny element przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie „Programu gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn”, który jest realizowany sukcesywnie od 1992 roku. Jego ideą jest sprowadzenie ścieków z terenu całej gminy do dwóch oczyszczalni ścieków:  gminnej oczyszczalni ścieków w Wolsztynie oraz oczyszczalni OSM Wolsztyn.


PODPISANIE PIERWSZEJ UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

W piątek 16 lutego br. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał umowę z firmą Sawpol na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Komorowo, Adamowo oraz  Tłoki.


  PODPISANIE KOLEJNYCH UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE 

W dniach 23 i 26 lutego 2007 roku Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał umowy z firmą Zakład Remontowo - Budowlany Józef Mączkowski na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Gościeszyn i Adamowo tzw. Piekiełko.


TABLICE INFORMACYJNE

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych, w miejscowościach objętych budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu ustawiono sześć tablic informacyjnych. Po zakończeniu realizacji projektu, stanowić będą one również funkcje tablic pamiątkowych.


RZECZOWE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 30 maja b.r. nastąpiło rzeczowe zakończenie realizacji projektu. Roboty budowlane były prowadzone od lutego 2007r. na terenie miejscowości Komorowo, Adamowo, Tłoki, Gościeszyn, Stara Dąbrowa, Stary Widzim i Adamowo (tzw. Piekiełko).  W okresie kilkunastu miesięcy wybudowano 21,41 km grawitacyjno – ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 7 lokalnymi oraz 25 przydomowymi przepompowniami ścieków. Projekt zrealizowano dzięki uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 6,0 mln zł oraz w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ok. 2,3 mln zł. Więcej informacji w załączonej prezentacji.