Opłaty lokalne2006-07-19  

OPŁATY I PODATKI LOKALNE

 

Stawki podatku od nieruchomości:

 

od budynków
a) mieszkalnych

0,55 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

15,80 zł
od 1 m2 p. u.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,75 zł
od 1 m2 p. u.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,78 zł
od 1 m2 p. u.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,22 zł
od 1 m2 p. u.

z  wyjątkiem:
garaży wolnostojących
budynków letniskowych 

5,90 zł od 1m2 p. u. 
6,25 zł od 1m2 p. u.

od gruntów: 
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,62 zł
od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

3,70 zł 
od 1 ha powierzchni

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,10 zł
od 1 m2 powierzchni

d) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 % wartości stanowiącej podstawę do obliczenia amortyzacji

-

Inne opłaty:

Podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2008

45,00 zł

Roczna stawka opłaty od posiadania psów

40,00  zł

Opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Wolsztyn, Karpicko, Rudno,
Wilcze. 

1,70 zł
dziennie od osoby

Dla dzieci, młodzieży, emerytów, rencistów i inwalidów opłata miejscowa wynosi 

0,85 zł.
dziennie od osoby

Wywóz odpadów z posesji (stawka nie uwzględnia kosztów zakupu lub dzierżawy pojemników oraz podatku VAT)

2,50 zł
miesięcznie netto

Woda i ścieki:

Za  dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno- bytowych

1,93 zł netto
za 1 m3 zużytej wody

Za dostawę wody dla celów przemysłowych

1,95 zł netto
za 1m3 zużytej wody

Za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów  spożycia i socjalno-bytowych

4,55 zł netto
za 1 m3 ścieków

Za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych

4,77 zł netto
za 1m3

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie określające wysokości opłat i podatków lokalnych:

Stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Zwolnienia ze stawek podatkowych od nieruchomości.

Ceny skupu żyta przyjęte jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2008

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2008.

Stawki opłaty od posiadanych psów na 2008 rok

Stawki opłaty miejscowej na 2008 rok 

Stawki opłat targowych na 2008 rok

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r 

Stawki za wywóz odpadów z posesji

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli - zmiana

Wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna