2006-07-19  
Zgodnie z zasadą rozliczalności działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za podjęte działania. Gmina rozliczalna potrafi skutecznie poinformować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania. 
 
(6.1.) Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (obligatoryjne). 
Osoba odpowiedzialna: Justyna Mikołajewska 
Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.
 
Zarządzenie nr 11/2005
Burmistrza Wolsztyna - Kierownika Urzędu
z dnia 7 lipca 2005 roku

w sprawie: corocznego wydawania informatora budżetowego dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

Na podstawie art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam obowiązek corocznego informowania mieszkańców Miasta i Gminy Wolsztyn o dochodach i wydatkach w formie informatora budżetowego.

 
§ 2.

Informator budżetowy, o którym mowa w § 1 wydawany będzie w formie broszury pod nazwą: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" oraz komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. 

 
§ 3.

1. Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie trzech miesięcy od dnia uchwalenia budżetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W 2005 roku informator będzie wydany do dnia 31 maja 2005 roku. 

§ 4.

Zasady tworzenia informatora oraz treść informatora określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 11/2005
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 7 lipca 2005 roku

Treść i zasady tworzenia informatora budżetowego Miasta i Gminy Wolsztyn 

1. Informator przedstawia dochody i wydatki Gminy za okres ostatnich 3 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
2. Informator zawiera informacje na temat dochodów i wydatków Miasta i Gminy.
3. Dane, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być przedstawione w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie, w postaci rysunków i wykresów. Informacje powinny być przedstawione w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej. W informatorze należy wskazywać trendy i tendencje wieloletnie. 
4. Informator zawiera informacje o:
a) sposobie tworzenia budżetu,
b) sposobie zgłaszania wniosków do budżetu,
c) miejscu, w którym można uzyskać bardziej szczegółowe dane dot. budżetu.


TREŚĆ


TREŚĆ