2006-07-19  

Zgodnie z zasadą przewidywalności funkcjonowanie instytucji publicznych i realizowanie zadań publicznych odbywa się w sposób planowy i przewidywalny. Władze potrafią skutecznie włączyć społeczność lokalną w proces tworzenia długofalowych planów działania. 

ZADANIA: 

(4.1.) Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy, zawierającej procedurę jej wdrażania oraz krótkiego materiału, przybliżającego strategię mieszkańcom (obligatoryjne).

Osoba odpowiedzialna: Justyna Mikołajewska

Zadanie polega na opracowaniu z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno - ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.

Uchwała Nr XX/150/2004
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 24 czerwca 2004 roku


w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591- z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Rozwoju Lokalnego "w pigułce" dla mieszkańców - pobierz

(4.2.) Opracowanie wieloletniego planu finansowego /WPF/ i wieloletniego planu inwestycyjnego /WPI/ oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom. 

Osoba odpowiedzialna: Irena Jakubczyk, Grzegorz Wysocki 

Zadanie polega na opracowaniu wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.

(4.3.) Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy / harmonogram / oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji / budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych / rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju (fakultatywne).

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Wolnik

Zadanie polega na wprowadzeniu stałych terminów obrad rady gminy.

HARMONOGRAM PRACY RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE W 2005 ROKU