2006-07-19  

Zgodnie z zasadą partycypacji społecznej władze samorządowe systematycznie prowadzą działania na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej w obszarze tematyki etyki w życiu publicznym oraz pomagają w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną w pełnieniu roli nadzorczej i kontrolnej w tych obszarach. Jednocześnie samorząd, uznając swój pomocniczy charakter, wspiera różne inicjatywy obywatelskie mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno - ekonomiczny gminy. 

ZADANIA: 

(3.1.) Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (obligatoryjne)

Osoba odpowiedzialna: Eliza Kruk

Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. 

 
 
UCHWAŁA NR XXXIV / 274 / 2005
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 27 PAŻDZIERNIKA 2005 ROKU

w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi na lata 2006-2010

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz spełnienia wymogów regulaminu Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" przygotowaną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, "Gazetę Wyborczą", Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy, uchwala się co następuje:

§1

"Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2006-2010"

W ostatnich latach rośnie rola i znaczenie trzeciego sektora w polityce samorządów, ponieważ działa on lokalnie i tworzony jest przez ludzi autentycznie zainteresowanych rozwiązywaniem problemów lokalnej społeczności.
Administracja publiczna zaspokaja szeroko rozumiane potrzeby i różne oczekiwania tejże społeczności, dlatego też bardzo istotne jest powstawanie społecznie użytecznych inicjatyw obywatelskich, wspierających takie działania.
Rada Miejska w Wolsztynie, przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz wyraża intencje systematycznego rozszerzania katalogu tych zadań.

Rozdział I

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Zakres współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi może obejmować realizację zadań publicznych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 r. i szczegółowo ujętych 
w rocznym programie współpracy, w ramach następujących obszarów:
a) profilaktyki  i pomocy społecznej
b) ochrony i promocji zdrowia
c) działań na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
h) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (w tym poprawa stosunków wodnych)
j) upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich
k) ratownictwa i ochrony ludności
l) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
m) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami
n) promocji i organizacji wolontariatu
2. Roczny Program współpracy powinien być uchwalany nie później niż Uchwała Budżetowa.
3. Przedmiotem współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi może być wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych jak i tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych. 


Rozdział II

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
I. Zasady współpracy
1. Gmina realizuje zadania publiczne wymienione w rozdziale I we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które deklarują wolę takiej współpracy 
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana 
na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności stron - gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych 
na zasadach określonych w ustawie
2) partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych
3) efektywności - gmina, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
4) jawności - gmina udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi
II. Formy współpracy
1. Finansowe formy współpracy:
a) powierzanie przez gminę realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
b) wspieranie wykonania zadania publicznego
2. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.
3. Organizacja pozarządowa realizuje zadanie na podstawie umowy o powierzenie lub o wsparcie wykonania zadania publicznego
4. Jednostki koordynujące czuwają nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków przekazanych organizacjom pozarządowym.

III.  Poza finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1. informacyjnej, poprzez:
a) utworzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego (www.wolsztyn.pl) 
b) założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych 
c) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu miejskiego na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć
d) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych realizacji zadań publicznych
e) możliwość konsultowania aktów prawa miejscowego, dotyczących dziedzin obejmujących współpracę
2. organizacyjnej, poprzez:
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym 
i doradczym
b) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska 
c) współorganizowanie spotkań dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
3. szkoleniowej, poprzez:
a) współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych
b) współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć 

Rozdział III

Sposób dotowania organizacji pozarządowych.
Przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym może się dokonywać wyłącznie w trybie postanowień niniejszego Programu.

Rozdział IV

Powołanie zespołu opiniująco-doradczego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Burmistrz Wolsztyna na podstawie zarządzenia może powołać zespół opiniująco-doradczy.
2. Uprawnienia i obowiązki zespołu określa regulamin ustanowiony przez Burmistrza Wolsztyna.

Rozdział V

Komunikacja i monitoring współpracy  Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi
1. Współpraca pomiędzy Gminą Wolsztyn, a organizacjami pozarządowymi powinna polegać na wzajemnym informowaniu się o poczynaniach w dziedzinach objętych współpracą.
2. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do informowania partnera samorządowego z przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Gmina Wolsztyn zobowiązana jest do udzielania pomocy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań.
3. Burmistrz Wolsztyna raz w roku przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z przebiegu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Wolsztyna za pośrednictwem pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zespołu opiniująco-doradczego
5. Miernikami efektywności Programu w danym roku będą uzyskane informacje dotyczące:
a) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności
b) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)
c) liczby osób, które były adresatami podjętych działań publicznych
d) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Wnioski o dokonanie zmian w Programie mogą być dokonane w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie.
2. Wniosek o dokonanie zmian może składać do Burmistrza Wolsztyna zespół opiniująco-doradczy lub właściwa komisja Rady.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi POBIERZ

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi POBIERZ

Mapa aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw działających na terenie Gminy Wolsztyn - POBIERZ

(3.2.) Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności (obligatoryjne). 

Osoba odpowiedzialna: Eliza Kruk 

celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom  oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej, itp.

Zarządzenie Nr 325/140/2005
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 21 października 2005 r.

w sprawie: procedury aktualizacji gminnego wykazu organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXXIV/275/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2005 r. zarządza się co następuje:

 
§1.

Mając na uwadze konieczność stworzenia kompletnej i pełnej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Wolsztyn ustala się procedury uzupełniania informacji na temat tych organizacji.

 
§2.

1. Procedura aktualizacji wykazu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór formularza aktualizacyjnego stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Mapa aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw działających na terenie Gminy Wolsztyn - POBIERZ