2006-07-19  

Zgodnie z zasadą przejrzystości działalność finansowana ze środków publicznych jest jawna. Gmina przejrzysta potrafi skutecznie przekazać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swego funkcjonowania. Potrafi także na bieżąco docierać do zainteresowanych mieszkańców z informacjami na temat ważnych dla społeczności spraw, którymi zajmują się władze. 

ZADANIA: 

(1.1.) Opracowanie opisu usług świadczeń w samorządzie (obligatoryjne).

Osoba odpowiedzialna Wiesława Stachowiak, Grażyna Zwęgrodzka 

Celem zadania jest ułatwienie dostępu do usług świadczonych przez gminę. Zadanie jest wykonane, gdy:

  • zostanie opracowane 50 kart najczęściej wykonywanych usług,
  • istnieje procedura aktualizacji kart usług,
  • karty usług zawierają przynajmniej następujące informacje: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, dokładane określenie miejsca wykonywania usługi, określenie czasu realizacji usługi, informację o trybie odwoławczym,
  • mieszkańcy zostali poinformowania o opracowaniu kart usług i zasadach ich udostępniania,
  • karty usług są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w punkcie informacyjnym urzędu,
  • uzyskano opinię klientów urzędu na temat jakości usługi udzielania informacji
  • są prowadzone działania kontrolne i oceniające.

(1.2.) Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego (fakultatywnie)

Osoba odpowiedzialna: Anna Janelt

Celem zadania jest umożliwienie społeczności lokalnej udziału w życiu publicznym poprzez do informacji pozbawionej politycznego komentarza zarówno o planowanych przez samorząd działaniach i wydarzeniach, jak i podjętych już decyzjach. Cel ten ma być osiągany m.in. poprzez cykliczne wysyłanie serwisu informacyjnego do niezależnych od samorządu mediów.

(1.3.) Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie (fakultatywne

Osoba odpowiedzialna: Piotr Zieliński 

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom poruszania się po urzędzie oraz identyfikacji pracowników urzędu.

(1.4.) Stworzenie punktu informacyjnego (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Lis

Celem zadania jest zwiększenie możliwości dostępu do informacji o usługach świadczonych przez gminę oraz wykonywanych przez nią zadaniach.

(1.5.) Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Lis

Celem zadania jest stworzenie możliwości bezpłatnego dostępu do internetu dla mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym regulaminem.

(1.6.) Utworzenie sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Barbara Matuszczak 

Celem zadania jest stworzenie możliwości rozpowszechniani informacji publicznych. 

(1.8.) Opracowanie gminnego katalogu firm (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Danuta Anglart 

celem zadania jest wyeliminowanie praktyki polecania przez pracowników urzędów w postępowaniach administracyjnych, w których konieczne jest lub może być pomocne wykonanie konkretnych usług, firm należących do znajomych lub krewnych tych pracowników. W katalogu mogą znaleźć się zarówno firmy zarejestrowane na terenie  danej jednostki samorządowej, jak i zarejestrowane poza tym terenem, ale świadczące usługi na obszarze właściwości danej jednostki samorządu terytorialnego.