OPS2006-07-18  
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 5 Stycznia 47
tel. 068 384 33 76
Dyrektor - mgr Barbara Szramka  tel. 068 347 42 02
Sekcja Świadczeń Rodzinnych tel. 068 347 30 85
Czynny: poniedziałek          7:00 - 16:00
wtorek  -  piątek     7:00 - 15:00
Kasa czynna: 10:00  - 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie realizuje zadania zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej, Ustawą o Świadczeniach Rodzinnych, Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Ustawą o zaliczce alimentacyjnej. Teren działalności to miasto i gmina Wolsztyn o łącznej liczbie mieszkańców - 29.418 osób 

Pomoc społeczna
Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje:
a/  osobom i rodzinom, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  316zł /netto /
b/ w przypadku osób samotnie gospodarującą - 461 zł /netto/ przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności poniżej wymienionych 
1.sieroctwa;
2.bezdomności;
3.bezrobocia;
4.niepełnosprawności;
5.długotrwałej lub ciężkiej choroby;
6.przemocy w rodzinie;
7.potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
8.bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
9.brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
10.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
11.alkoholizmu lub narkomanii;
12.trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
13.klęski żywiołowej lub ekologicznej;
14.zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania /zasiłki rodzinne, dodatek mieszkaniowy, stypendia dla dzieci i młodzieży itp./

W Ośrodku Pomocy Społecznej przyznawane są między innymi:
I. świadczenia pieniężne:. zasiłek celowy i specjalny celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały.
II. świadczenia niepieniężne: pomoc w formie usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu,  schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,  praca socjalna, bilet kredytowy, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

W przypadku stwierdzenia dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności  w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia /Art. 12 Ust. o Pom.Społ /.

Gmina Wolsztyn podzielona jest na 6 rejonów opiekuńczych. Pracownicy socjalni są w swoim środowisku od godz. 9,30 do godz. 13,30. Codziennie jeden pracownik socjalny pełni dyżur w godzinach pracy Ośrodka.

Świadczenia rodzinne
Zgodnie z Ustawa o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku można otrzymać zasiłek rodzinny  wraz z 8 dodatkami, 2 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz zaliczkę alimentacyjną. Otrzymanie tych świadczeń, za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego uzależnione jest od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.
Od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2004. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504,00 zł netto. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 583,00 zł netto.
Prawo do zaliczki alimentacyjnej mają osoby samotnie wychowujące dzieci, uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna i dochód w przeliczeniu na osobę w  rodzinie nie przekracza 583 zł netto.

Dodatki Mieszkaniowe
O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się rodziny, które spełniają wymagania stawiane przez przepisy.
Podstawowym warunkiem  ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest:

  • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
  • dochód nie może przekroczyć 703,22zł na osobę w rodzinie lub 984,51 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
  • normatywna powierzchnia zajmowanego lokalu ( dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę metrów mieszkania ).

Kwestie dotyczące dod.mieszkaniowych reguluje ww. ustawa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28.XII.2001 w sprawie dod.mieszkaniowych - Dz. U. Nr 156, poz. 1817