GZOEiAO2006-07-18  
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty

5 Stycznia 47
tel. (0-prefix-68) 384 23 05, 347 26 15

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie jest jednostką organizacyjną powołaną w celu realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego wynikających z zapisów określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r.  Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Do zadań tych, należy przede wszystkim:

 • obsługa administracyjno-finansowa i organizacyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Wolsztyn,
 • organizacja dowozu do szkół (w tym również dla uczniów niepełnosprawnych), - dokonywanie zwrotów środków za bilety uczniom dojeżdżającym do szkoły środkami komunikacji publicznej.

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty zajmuje się również realizacją zadań związanych z :

 • realizacją pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym, 
 • Rządowym Programem udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych "Wyprawka Szkolna",
 • dofinansowaniem dla pracodawców z tytułu wykształcenia lub przyuczenia młodocianego pracownika.

W Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty można również uzyskać informacje na temat:

 • organizacji sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Wolsztyn,
 • zasad i kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz odpłatności za przedszkola,
 • udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
 • dofinansowania z tytułu wykształcenia lub przyuczenia młodocianego pracownika,
 • obsługi funduszu socjalnego dla emerytów,
 • zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, 
 • dokumentacji archiwalnej po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wolsztynie.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania poszczególnych szkół, gimnazjów i przedszkoli można uzyskać pod numerem tel. 068-384-23-05.