Edukacja ekologiczna2006-07-12  

Edukacja ekologiczna jest realizowana permanentnie. W ostatnich latach z działań długofalowych należy wymienić m.in.:

1. Współpracę z lokalną prasą, także z mutacjami prasy ogólnopolskiej w zakresie informowania mieszkańców  gminy o zamierzeniach w zakresie ochrony środowiska, tłumaczących zasadność postępowania, np. w sprawie referendum o samoopodatkowaniu się mieszkańców na rzecz gospodarki odpadami, przeprowadzenia programu pilotażowego segregacji odpadów "u źródła" , zasadności realizacji programu gospodarki ściekowej i ochrony zasobów przyrodniczych gminy,  itp.
2. Stałe i okresowe umieszczanie artykułów prasowych w Głosie Wolsztyńskim z cyklu "SOS dla środowiska" 
3. Konkursy plastyczne i wiedzy o środowisku prowadzone przez gminę w ramach obchodów Dni Ziemi, podczas akcji "Sprzątamy Świat - Polska". Ścisła współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5 o profilu ekologicznym oraz pomoc w organizacji ponadregionalnych spotkań organizowanych przez Szkołę Specjalną Nr 4 w Wolsztynie. 
4. Współpraca z miejscowym Nadleśnictwem w utrzymaniu ścieżki dydaktycznej i organizacji konkursu "Wiosna bez płomieni".
5. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i średnie oraz tzw. zielone szkoły.
6. Urządzanie wycieczek edukacyjnych po cennych przyrodniczo terenach np. wokół jezior i miejsc gromadzenia się ptaków.
7. Stymulowanie proekologicznych działań w środowiskach łowieckich np. odtwarzanie remiz śródpolnych, ochrona pogłowia kuropatw, zajęcy itp.
8. Archiwizacja materiałów dotyczących różnych dziedzin działalności gminy dla dzieci, młodzieży szkół średnich i studentów.
9. Finansowanie programów edukacyjnych w miejscowej telewizji kablowej.
10. Dofinansowanie książek o ochronie przyrody np. "Przyroda Województwa Zielonogórskiego",  wydanie książki o tematyce przyrodniczej z elementami ochrony środowiska pt. "Przyroda Ziemi Wolsztyńskiej" oraz przygotowanie książki "Podstawowe elementy ochrony środowiska dla najmłodszych". 

Książka pt. "Przyroda ziemi wolsztyńskiej"  została napisana w celu zwrócenia uwagi na cenne wartości  przyrody gminy Wolsztyn. Wiedza ta, szczególnie w środowiskach wiejskich, czyli tam, gdzie obcuje się z  przyrodą na co dzień,  jest naszym zdaniem niezbędna do wykształcenia prawidłowych,  proekologicznych zachowań.

Książka  inwentaryzuje stan aktualny przyrody nieożywionej i ożywionej gminy Wolsztyn i zawiera opis:

 • budowy geologicznej i ukształtowania terenu,
 • warunków klimatycznych,
 • wód powierzchniowych i podziemnych,
 • gleb,
 • szaty roślinnej,
 • świata zwierzęcego,
 • zasobów krajobrazowych gminy,
 • zmian w składzie flory i fauny, które zaszły w ostatnich 50 latach.

Ponadto wylicza i opisuje  zagrożenia dla walorów przyrodniczych naszej gminy wpływ działalności człowieka  na środowisko oraz sposoby zapobiegania degradacji lokalnego  środowiska przyrodniczego. 
Zawiera ponad pięćdziesiąt kolorowych zdjęć ilustrujących walory naszej przyrody oraz kilka mapek lokalizujących obiekty cenne przyrodniczo, strefy chronionego krajobrazu, strefę ochrony ujęcia wód rzeki Obrzycy, obszary lasów chronionych itp. 

POPRZEZ  UPOWSZECHNIENIE  KSIĄŻKI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW  NASZEJ  GMINY, ZAMIERZAMY  OSIĄGNĄĆ:

 • PODWYŻSZENIE , SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSI, ŚWIADOMOŚCI  WYSOKIEJ  WARTOŚCI OTACZAJĄCEJ ICH PRZYRODY (NAJCENNIEJSZE PRZYRODNICZO ZASOBY GMINY ZLOKALIZOWANE SĄ NA TERENACH WIEJSKICH),
 • POGŁĘBIENIE  WIEDZY  O  ZWIĄZKACH  MIĘDZY  CZŁOWIEKIEM A ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM,
 • ZWRÓCENIE  UWAGI  NA  RACJONALNE  STOSOWANIE  PESTYCYDÓW I  NAWOZÓW  MINERALNYCH,
 • ZWRÓCENIE  UWAGI  NA  NIEPOWTARZALNOŚĆ  ELEMENTÓW ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE  NA  RZECZ  OCHRONY  PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ (KOPALIN, WÓD PODZIEMNYCH, GLEBY), NP. OCHRONĘ GLEB PRZED EROZJĄ,