Oferta inwestycyjna2006-07-12  

 

O F E R T A   I N W E S T Y C Y J N A
OPRACOWANIE URZĄD MIESJKI W WOLSZTYNIE
POBIERZ PLIKUchwała  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie miasta i gminy Wolsztyn

Gmina Wolsztyn położona jest na zachodnim skraju województwa wielkopolskiego, około 70-85 km na południowy-zachód od Poznania. Graniczy z gminami: Siedlec, Nowy Tomyśl, Rakoniewice i Przemęt, wchodzącymi w skład woj. wielkopolskiego oraz gminami: Sława, Kolsko, Kargowa i Babimost, należącymi do woj. lubuskiego. Gmina Wolsztyn jest podstawową jednostką przestrzenną w województwie wielkopolskim a miasto Wolsztyn znaczącą jednostką w układzie ziemskiego powiatu wolsztyńskiego. Miasto Wolsztyn jest lokalnym ośrodkiem rozwoju o charakterze przemysłowo-usługowym z bogatym potencjałem demograficznym, znaczącym potencjałem ekonomicznym i silnymi tradycjami kulturalnymi. Gmina Wolsztyn z uwagi na walory środowiska przyrodniczego, atrakcyjną rzeźbę terenu, liczne - jeziora, kompleksy leśne jest obszarem niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo. Miasto i gmina posiadają znaczny potencjał rozwoju zarówno w dziedzinie gospodarki, usług i turystyki, jak i jakości życia mieszkańców. Miasto wraz z bogatym zapleczem przestrzeni wiejskiej ma dalsze szanse rozwoju w kierunku umacniania i aktywizacji swych dotychczasowych funkcji: działalności gospodarczej, rolnictwa, obsługi rolnictwa i ludności, mieszkalnictwa, turystyki i wypoczynku. Miasto Wolsztyn jest ważnym ośrodkiem komunikacji drogowej i kolejowej w kierunku Poznań - Zielona Góra i kierunkach o znaczeniu regionalnym.

Sieć transportowa

Przez miasto i gminę przebiega: jedna droga krajowa nr 32 (Poznań) Stęszew - Grodzisk - Wolsztyn - Sulechów, 5 dróg wojewódzkich oraz 18 dróg powiatowych.Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego w Wolsztynie jest droga krajowa nr 32 stanowiąca połączenie Poznania i drogi krajowej nr 5 (E-261) Poznań - Wrocław z drogą krajową nr 3 (E-65) Szczecin - Zielona Góra. 
Miasto i gmina posiada dobre połączenie względem planowanej autostrady A-2 Świecko - Poznań - Warszawa oraz planowanej autostrady A3 Szczecin - Zielona Góra - Legnica.

Komunikacja kolejowa

Przez gminę Wolsztyn przebiegają linie kolejowe: Leszno - Wolsztyn - Zbąszynek (linia drugorzędna), Poznań - Grodzisk - Wolsztyn - Sulechów (linia drugorzędna) oraz Wolsztyn - Kolsko - Konotop - Nowa Sól (linia znaczenia miejscowego).

Zaopatrzenie w mediaGmina Wolsztyn charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania. Położono duży nacisk na ochronę środowiska, przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu w mieście Wolsztynie oraz trzech sąsiadujących wsiach: Karpicku, Widzimiu Starym, Niałku Wielkim pobudowano system kanalizacji sanitarnej oraz dwie oczyszczalnie ścieków.  Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy jest nowa, w dobrym stanie technicznym i posiada odpowiednią przepustowość.

Powiązania infrastrukturalne

Przez  obszar gminy przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN-110 kV relacji Wolsztyn - Sulechów oraz tej samej mocy sieć relacji Żukowice - Wolsztyn - Sulechów. Linie te są istotnym elementem Krajowej Sieci Przesyłowej i umożliwiają zaopatrzenie w energię odbiorców bytowo komunalnych i przemysłowych na terenie gminy. Ponadto przez obszar gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia.

Tereny rozwojowe gminy

Tereny przeznaczone pod rozwój przestrzenny położone są na obszarach częściowo zainwestowanych, choć nie w pełni wykorzystanych (niska intensywność), wymagających często przekształceń, modernizacji i rehabilitacji. Zaletą tych terenów jest istniejąca infrastruktura techniczna, drogi dojazdowe, jak i atrakcyjne położenie. Miasto w układzie planistycznym łącznie z terenami rozwojowymi położonymi na obszarach sąsiadujących wsi, stanowi wyróżniającą się jednostkę urbanistyczną.