Zakres czynnoci2006-07-04  

Skarbnik Gminy
mgr Irena  Jakubczyk

Do zada Skarbnika Gminy naley:

1. wykonywanie okrelonych przepisami prawa obowizkw w zakresie rachunkowoci,

2. nadzorowanie i kontrola realizacji budetu Gminy,

3. kontrasygnowanie czynnoci prawnych mogcych spowodowa powstanie zobowiza pieninych i udzielanie upowanie innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

4. opracowywanie budetu,

5. sporzdzanie sprawozdawczoci budetowej,

6. wykonywanie innych zada przewidzianych przepisami prawa oraz zada wynikajcych z polece lub upowanie.

7. Skarbnik sprawuje bezporedni nadzr nad dziaalnoci:

Wydziau Finansowo – Gospodarczego.