Zakres czynności2006-07-04  

Sekretarz Gminy Wolsztyn
mgr Tomasz Zwoliński

1. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2) opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,

3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

4) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,

5) nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza,

6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

7) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Wydziału Organizacyjnego,

2) Biura Rady Miejskiej,

3) Biura Obsługi Interesanta,

4) Gminnego Centrum Informacji,

5) Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.