2006-06-26  

 

Skład komisji:

1. Janik Antoni - Przewodniczący

2. Daleki Lech

3. Czeszak Krzysztof

4. Kalitka Ryszard

 

 
UCHWAŁA  NR  XXXVI / 295 / 05
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 102 Statutu Gminy Wolsztyn zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Wolsztyn
u c h w a l a  się, co następuje:
 
 

§ 1

Ustala się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok:

STYCZEŃ:

 • kontrola wydatków za 2005 rok związanych z budżetem na przykładzie wybranego    gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola
 • kontrola wykorzystania środków z budżetu gminy przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

LUTY:

 • wykorzystanie funduszy przeznaczonych na remonty i inwestycje wiejskie 


MARZEC:

 • kontrola wykonania budżetu za 2005 rok / przygotowanie do absolutorium/


KWIECIEŃ:

 • analiza wykorzystanych środków z budżetu gminy przez organizacje pozarządowe


MAJ:

 • kontrola wpływów z najmu obiektów szkolnych 


CZERWIEC:

 • kontrola wykorzystania środków z budżetu gminy na przygotowanie kąpielisk do sezonu letniego
 • rozliczenie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


WRZESIEŃ:

 • rozliczenie wydatków z zakresu budżetu Straży Miejskiej
 • rozliczenie wydatków Dni Ziemi Wolsztyńskiej

PAŹDZIERNIK:

 • kontrola jednostek kultury w 2006 roku w zakresie:

1. zakupu książek przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
2. realizacji inwestycji przez Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 
3. dochodów i wydatków Wolsztyńskiego Domu Kultury

LISTOPAD:

 • rozliczenie wydatków administracyjnych za 2006 rok


GRUDZIEŃ:

 • realizacja uchwał rady w 2006 roku
 • opracowanie planu pracy Komisji na rok 2007
§ 2

Upoważnia się Komisje Rewizyjną do zbadania zasadności zarzutów dotyczących składanych skarg na działalność Burmistrza oraz zobowiązuje się Komisję do przedstawienia Radzie wynikających z tego wniosków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolsztynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.