Lübben2006-06-26  

Kontakty Wolsztyna z miastem Lübben należą do najstarszych i obejmują swym działaniem najszerszy krąg zagadnień oraz największą grupę uczestniczących w nich ludzi. Położone malowniczo między kanałami rzeki Szprewy Lübben jest miastem bardzo podobnym do Wolsztyna. Liczy ono około 15.000 mieszkańców, nie ma w swym obrębie dużego przemysłu, a znane jest raczej ze swoich walorów turystycznych. Podobieństwa te oraz bliskość do Wolsztyna, ok. 180 km, w znaczący sposób ułatwiają kontakty tych miast oraz zbliżają ich mieszkańców.  Nieformalne kontakty obu miast istniały jeszcze daleko przed rokiem 1990. Wraz z otwarciem granic oraz zjednoczeniem się Niemiec przedstawiciele mieszkańców Lübben zwrócili się do ówczesnych władz samorządowych w Wolsztynie z chęcią wsparcia domu dziecka lub podobnej placówki, znajdującej się na terenie gminy Wolsztyn. Bezpośrednią pomocą został objęty Państwowy Dom Dziecka w Gościeszynie. Kontakty, jakie zostały wtedy nawiązane, przeniosły się na wiele innych dziedzin życia. Włączyły się do nich różne instytucje czy urzędy, w tym Urząd Miejski w Wolsztynie, co doprowadziło do podpisania Umowy o Stosunkach Partnerskich między miastami Wolsztyn i Lübben. 
W dniu 25 lutego 1993 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie radni w siódmym punkcie obrad jednogłośnie poparli nawiązanie stosunków partnerskich z miastem Lübben. Przyjęli również bez poprawek zaproponowany przez burmistrza Lothara Bretterbauera projekt porozumienia oraz upoważnili burmistrza Wolsztyna Jana Koziołka do podpisania go. Podobną decyzje powzięli również radni Sejmiku Miasta Lübben w dniu 24 maja 1993 roku. Zgodne uchwały obu rad miejskich umożliwiły podpisanie porozumienia o partnerstwie. Jego uroczyste podpisanie miało miejsce dwa razy. Mianowicie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie w dniu 4. września 1993 roku, w której uczestniczyła również delegacja z Lübben na czele z burmistrzem Bretterbauerem oraz oraz 17. września 1993 w Lübben, podczas sesji tamtejszej rady miejskiej. Umowa została podpisana przez burmistrzów Koziołka i Bretterbaeuera oraz przewodniczących rad miejskich Piotra Krajewskiego i panią Monikę Dinter. 
Porozumienie o stosunkach partnerskich między Wolsztynem a Lübben określa główne założenia współpracy, do których zalicza ono: 

  • prowadzenie dialogu politycznego na płaszczyźnie komunalnej oraz przystąpienie do wymiany poglądów i informacji w zakresie zagadnień interesujących obie strony, 
  • wymianę doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju obu miast i pracy ich organów komunalnych, jak też zapoznanie obywateli z warunkami życia i pracy w obu miastach, 
  • popieranie współpracy między jednostkami komunalnymi i społecznymi organizacjami, towarzystwami i związkami, jak również prowadzenie wymiany delegacji i wspieranie wzajemnych spotkań obywateli obu miast. 
We wstępie podpisanego porozumienia obie strony sięgają w swych deklaracjach znacznie dalej niż tylko do partnerstwa dwóch miast leżących w sąsiadujących ze sobą państwach. Otóż strony stwierdzają zgodnie, iż "uznając odpowiedzialność obu państw dla zabezpieczenia pokoju w Europie, oba miasta chcą poprzez to partnerstwo przyczynić się w miarę swych możliwości do rozwoju normalnych dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Obie strony chcą rozwijać wzajemne zrozumienie dla różnych zachowań politycznych, gospodarczych i kulturalnych i wspierać uzgodnioną współpracę poprzez spotkania obywateli obu miast". 
 
Przykłady współpracy z Lübben

Podpisane porozumienie o partnerstwie ma za zadanie zbliżyć mieszkańców obu miast i przyczynić się do nawiązywania kontaktów między poszczególnymi grupami społeczeństwa. Wiele takich kontaktów zostało już nawiązanych. Wymienić tu można chociażby wzajemne kontakty rzemieślników, strażaków czy liczne spotkania zespołów kulturalnych. 

Urzędy miejskie obu miast prowadzą stałą współpracę w dziedzinie  wszelkich zagadnień administracyjnych i samorządowych. Jest to nie tylko wymiana doświadczeń, ale i wzajemne poznawania struktury urzędów, ich podziału i zakresu kompetencji. Współpraca ta dotyczy także gospodarki komunalnej w zakresie wywozu nieczystości stałych, segregacji odpadów czy oczyszczania  ścieków. 
Inny kierunek tej współpracy to prowadzona przede wszystkim przez stowarzyszenie "Städtepartnerschaftsverein Lübben" pomoc dla państwowego Domu Dziecka w Gościeszynie. Materialna pomoc dla dzieci z Gościeszyna stała się już tradycją. Co roku na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc dzieci otrzymują prezenty imiennie do nich zaadresowane przez niemieckie rodziny z Lübben. Kilkunastu podopiecznych miało już też okazję odwiedzić swych darczyńców w Lübben, co było dla nich jedyną i jak na razie niepowtarzalną okazją wyjechania za granicę. 
Równie ważnym elementem tej pomocy jest finansowe wsparcie placówki sięgające już ogółem kilkudziesięciu tysięcy marek. Przekazane w ostatnich latach pieniądze w znaczny sposób przyczyniły się do bieżących napraw w domu dziecka, np. budowy nowych łazienek. Pieniądze przekazane w maju 2001 roku zostały natomiast przeznaczone na zorganizowanie dla podopiecznych tej placówki wypoczynku wakacyjnego. 
Kontakty z domem dziecka w Gościeszynie dały początek współpracy miast Wolsztyna i Lübben. Obecnie współpraca ta znacznie rozszerzyła się i dotyczy również innych dziedzin. Wymienić należy tu chociażby m.in. następujące obszary współpracy: 
 
Współpraca w dziedzinie kultury

Współpraca ta dotyczy przede wszystkim wymiany i kontaktów zespołów folklorystycznych czy grup artystów. Co roku zespoły muzyczne działające przy Wolsztyńskim Domu Kultury, np. chór "Kameleon", orkiestra miejska czy grupa rzeźbiarzy występują w licznych imprezach kulturalnych organizowanych w Lübben, np. podczas święta "Spreewaldfest", organizowanego co roku we wrześniu. Również strona niemiecka uczestniczy w takich imprezach organizowanych w Wolsztynie, np. podczas "Dni Wolsztyna", które odbywają się co roku w okresie od 1 do 3 maja. 

 
 
Wymiana młodzieży
W ramach kontaktów z Lübben ścisłe kontakty ze szkołą z Lübben, Spreewald Schule, nawiązało również Wolsztyńskie Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie. Stałym elementem tej współpracy stała się wymiana młodzieży szkolnej. Podczas wizyt w Lübben polska młodzież mieszka w niemieckich rodzinach i uczestniczy w normalnych zajęciach szkolnych. Jest to nie tylko idealna metoda nauki języka, ale również dobry sposób integracji młodzieży. Wspólnych inicjatyw było wiele. Wymienić można tu chociażby pomysł młodzieży niemieckiej z gimnazjum Paul-Gerhardt w Lübben, która zorganizowała zbiórkę pieniędzy wśród swoich rówieśników i za zebrane pieniądze zakupiła sprzęt sportowy, stoły pingpongowe z osprzętem, które przekazała 1. maja 1998 roku, podczas wizyty w Wolsztynie, dzieciom z domu dziecka w Gościeszynie. 
 
Kontakty Wolszyńskiego Koła Towarzystwa Walki z Kalectwem
Skupiające obecnie ponad 160 członków Wolszyńskie Koło Towarzystwa Walki z Kalectwem utrzymuje ścisłe kontakty ze swym odpowiednikiem w Lübben. Towarzyszom im przede wszystkim spotkania integracyjne członków koła jak również wymiana doświadczeń, m.in. odnośnie pokonywania barier architektonicznych przez osoby niesprawne ruchowo. Innym elementem tej współpracy jest kontakt jaki nawiązały Specjalna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wolsztynie z podobną placówką w niemieckiej miejscowości Lubolz. Po pierwszym spotkaniu w Wolsztynie w 1999 roku pedagodzy ze szkoły specjalnej w Lubolz bardzo wysoko ocenili pracę swych polskich kolegów oraz ich metody nauczania i terapii. Jest to więc przykład na współpracę, gdzie z polskich osiągnięć i doświadczeń będą chcieli skorzystać Niemcy. 
 
Współpraca ochotniczych straży pożarnych
Wraz z pierwszymi wizytami w Państwowym Domu Dziecka w Gościeszynie przyjechał do Wolsztyna pan Peter Schneider, pracownik urzędu "Unterspreewald", odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową na terenie tamtejszej gminy. Zapoczątkowało to współpracę między jednostkami ochotniczych straży pożarnych, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W ramach tych kontaktów strażacy obu stron spotykają się na różnych zawodach organizowanych zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Spotkania te służą nie tylko wymianie doświadczeń i wzajemnemu poznaniu, ale przyczyniają się również do materialnego wsparcia ochotniczych drużyn strażackich z okolicy Wolsztyna. Wymienić tu należy przede wszystkim dary strażaków z Lübben, którzy przekazali w ostatnich latach kilka sprawnych samochody gaśniczych wraz z osprzętem jednostkom gaśniczym w Kębłowie, Starym Widzimiu oraz Świętnie. 
 
Kontakty przedsiębiorstw komunalnych w zakresie rozwiązań dotyczących zagospodarowania odpadów stałych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
Dzięki tym kontaktom możliwe stało się zapoznanie z nowymi technologiami odnośnie zagospodarowania odpadów stałych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Podczas budowy nowego wysypiska śmieci w Powodowie pod Wolsztynem wykorzystano stosowana już w Niemczech technikę uszczelniania składowisk odpadów. W Wolsztynie skorzystano również z przyjętego w Lübben systemu odnośnie odpłatności za wywóz nieczystości stałych, gdzie cena za taką usługę nie jest naliczana od ilości odpadów, a od liczby członków danej rodziny. Przydatne okazały się również doświadczenia strony niemieckiej  odnośnie segregacji odpadów, która z dniem 1. kwietnia 2001 roku została wprowadzona na terenie całej gminy Wolsztyn. Podczas rozbudowy i modernizacji dwóch oczyszczalni ścieków: gminnej oraz znajdującej się przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie skorzystano z licznych rozwiązań technicznych, poczynając od założeń projektowych odnośnie wydajności oczyszczalni ścieków przypadającej na daną ilość podłączonych do niej gospodarstw domowych, a kończąc na przykład na zastosowaniu agregatów do napowietrzania ścieków. Jak widać na poszczególnych przykładach współpraca między Wolsztynem a Lübben obejmuje swym działaniem najszerszy krąg tematyczny. Również ilość zaangażowanych podmiotów jest tu największa. Przedstawione powyżej przykłady to tylko niektóre z wszystkich dziedzin współpracy.
 

W dniach 14 i 15 czerwca 2003 roku w Lübben odbyły się obchody 10 rocznicy podpisania oficjalnych kontaktów między naszymi miastami. Obchody te połączono z targami rzemiosła, rolnictwa i przemysłu "Spreewaldmesse", na których prezentował się również Wolsztyn. Nasze miasto i gminę reprezentowali przedstawiciele rękodzielnictwa ludowego: hafciarka, prządka, wikliniarz oraz dwaj rzeźbiarze, którzy wyrzeźbili głowy Roberta Kocha i Paula Gerharda, patrona kościoła w Lübben.

 
Na wolsztyńskim stoisku prezentowała się również rodzima firma "Bojownik". Główna część obchodów jubileuszu partnerstwa miast odbyła się o godzinie 18:00 w Zamku w Sali Herbowej w Lübben. Swe przemówienia wygłosili m.in. Burmistrzowie Andrzej Rogozinski oraz Lothar Bretterbauer. Podczas tej uroczystości przewodniczący Stowarzyszenia  na Rzecz Wspierania Partnerstwa Miast z Lübben, pan Hubertus Schulz przekazał na ręce dyrektora Domu Dziecka z Gościeszyna pana Wojciecha Kowalczyka czek na sumę 3000 Euro na remont sali gimnastycznej. Pieniądze te zebrali mieszkańcy Lübben. W niedzielę 15 czerwca miało miejsce kolejne ważne wydarzenie, mianowicie uroczyste otwarcie Placu Wolsztyńskiego w Lübben. Nowy plac, znajduje się przy ulicy Gubińskiej czyli głównej drodze wjazdowej do Lübben jadąc od strony granicy. Na placu oprócz kamiennych ławek ustawiono starą pompę wodną oraz dwie tablice. Na jednej z nich znajdują się krótkie informacje o Wolsztynie, na drugiej herby Lübben i Wolsztyna. 
 

10 lecie Partnerstwa Miast Lübben i Wolsztyn było obchodzone również w Wolsztynie 12 grdunia 2003 roku. Z tej okazji w Domu Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Lübben, Lothar Bretterbauer, otrzymał tytuł "Honorowego Obywatela Wolsztyna", a na wolsztyńskim ratuszu odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą 10 lat współpracy Wolsztyna i Lübben.