Gospodarka2006-05-24  
O F E R T A   I N W E S T Y C Y J N A  
F I L M   O   W O L S Z T Y N I E  

wmv 2,2 MB, 3m10sek

WYKAZ WOLSZTYŃSKICH FIRM I INSTYTUCJI
K   L   I   K   N   I   J

W gminie Wolsztyn w ostatnim okresie podjęto szereg inwestycji, o rozmiarze których świadczą chociażby sumy pieniędzy wydatkowane na ten cel. W 1998 roku na inwestycje wydano 3.993.000 zł, w roku 1999 - 5.712.700 zł, a w roku 2000 - 5.517.500 zł. Zaznaczyć należy, iż znaczną część tych sum stanowią kwoty, które przeznaczono na inwestycje związane z ochroną środowiska. W roku 1998 w ochronę środowiska zainwestowano 2.432.500 zł, w 1999 r. - 2.170.000 zł, a w 2000 r. - 1.254.800 zł. 24 października 2003 została oddana do użytku "największa budowa przełomu wieków, a właściwie największa inwestycja po II wojnie światowej w naszej gminie." Chodzi oczywiście o rozbudowę i modernizacje gminnej oczyszczalni ścieków.Podejmowane przez władze gminne działania inwestycyjne, głównie w zakresie ochrony środowiska, oraz odnoszone na tym polu sukcesy zyskują uznanie w oczach gości zarówno z kraju jak i z zagranicy. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w siódmej edycji Konkursu Promocyjnego HIT 2000, organizowanego w Wielkopolsce od 1994 roku, gmina Wolsztyn znalazła się w gronie laureatów zdobywając wyróżnienie za działania ekologiczne i edukacyjne oraz wiele innych nagród. Istotnym faktem jest to, iż realizowane inwestycje podwyższają atrakcyjność inwestycyjną naszego regionu. Coraz więcej inwestorów decyduje się na związanie swoich interesów z gminą i miastem Wolsztyn. Dodatkową zachętą dla inwestorów jest przychylność władz lokalnych, która przejawia się m.in. poprzez wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców. W efekcie coraz więcej firm i przedsiębiorstw decyduje się na działalność w dogodnych warunkach stwarzanych przez gminę Wolsztyn.

Przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 1998-2003

W 1990 roku, nowo powstały samorząd zastał lokalne środowisko w stanie dużego zaniedbania. Uporządkowania wymagała zarówno gospodarka wodno-ściekowa jak i odpadowa, należało też jak najszybciej zmniejszyć emisję pyłów do atmosfery. Nie można było zapomnieć o pozostałej infrastrukturze, stanowiącej podstawy funkcjonowania lokalnej gospodarki i poprawy warunków życia miejscowej ludności. W miarę możliwości finansowych rozpoczęto więc wówczas działania na kilku frontach. Kolejne samorządy (kadencje 1990-94 i 1994-98) przyjęły określone priorytety działań i związane z tym programy realizacyjne w szczególności w zakresie zwodociągowania i zgazyfikowania gminy, uporządkowania gospodarki ściekowej i odpadowej, rozbudowy budownictwa komunalnego i obiektów sportowych oraz rozbudowy sieci dróg lokalnych. Obecne władze zdecydowały się kontynuować przyjęty kierunek działań i to na bardzo dużą skalę, przyjmując zasadę inwestowania w pierwszym rzędzie tam, gdzie możliwe jest pozyskanie preferencyjnych środków pozabudżetowych. Trzeba w tym miejscu dodać, że znacząco zmniejszyły się możliwości samorządu w zakresie inwestowania w ramach własnych środków. Mimo to podjęto decyzję o realizacji najważniejszej dla gminy, ale zarazem najdroższej w historii inwestycji, t.j. II etapu rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 12 mln zł. Na sfinansowanie przedsięwzięcia udało się w całości pozyskać środki pozabudżetowe w postaci preferencyjnej (oprocentowanie 0,1 s.r.w., spłata do 2011 r.) i częściowo umarzalnej pożyczki i 10% dotacji z NFOŚiGW  oraz preferencyjnej i w 30% umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Zakończenie prac spowodowało zwiększenie przepustowości oczyszczalni o dodatkowe 3000 m3 ścieków/d , a tym samym nie tylko umożliwia podłączenie wszystkich miejscowości z terenu gminy, ale również tworzy odpowiednią rezerwę umożliwiającą wzrost aktywizacji gospodarczej gminy. Powyższe działania wymusiły konieczność przyspieszenia tempa rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminnych, na co w okresie obecnej kadencji wydano niebagatelną kwotę 7,7 mln zł, z czego 5,0 mln zł pozyskano ze źródeł pozabudżetowych, pozostałe zaś środki pochodzą z licznych nagród ekologicznych uzyskanych w tym okresie przez gminę (prawie 1,0 mln zł)  oraz umorzeń zaciągniętych wcześniej pożyczek preferencyjnych. Dzięki temu udało się skanalizować kilka miejscowości przyległych do Wolsztyna (Niałek Wielki, Stary Widzim, Berzyna, Powodowo, Wroniawy - na ukończeniu) oraz rozpocząć kanalizację we wsiach Kębłowo, Obra i Chorzemin. W zakresie gospodarki wodnej sfinalizowano podjęte wcześniej działania w tym zakresie doprowadzając do zwodociągowania wsi Adamowo, Kębłowo, Nowe Tłoki oraz Gościeszyn-Błocko. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadową, już w drugiej połowie lat 80-tych wiadomo było, że podstawowym problemem gminy jest kompleksowa organizacja właściwej utylizacji nieczystości stałych. Pierwszy krok w całym szeregu działań dotyczących uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy Wolsztyn uczyniły poprzednie samorządy budując nowoczesne składowisko odpadów w Powodowie i obejmując zorganizowanym wywozem odpadów całą gminę. 1 kwietnia 2001 roku na terenie całej gminy Wolsztyn wprowadzono obowiązek segregowania odpadów w zakresie : makulatura, szkło, plastiki, złom. W tym celu na terenie całej gminy utworzono 101 punktów (44 punkty na terenie miasta i 57 punktów na terenie wsi gminnych), w których ustawiono zespoły czterech pojemników - w różnych kolorach - do gromadzenia wysegregowanych odpadów. To kosztowne przedsięwzięcie (ponad 500 tys. zł) w większości zostało sfinansowane z różnorakich funduszy ekologicznych. Bazując na rozbudowanej wcześniej sieci gazowej oraz możliwości uzyskania 50% dotacji z WFOŚiGW, zmodernizowano kilka najbardziej uciążliwych dla środowiska dużych kotłowni szkolnych. Dzięki dofinansowaniu z UKFiS (30%) udało się sfinalizować budowę dwóch wiejskich sal sportowych w Kębłowie i Świętnie (4,8 mln zł) oraz wspólnie ze Starostwem Powiatowym rozpocząć bardzo ważną dla Wolsztyna inwestycję budowy miejskiej sali sportowej (6,0 mln zł).Mimo trudności finansowych, zainwestowano ponad 1,5 mln zł na zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych i stworzenie warunków rozbudowy budownictwa mieszkaniowego poprzez uzbrojenie terenów zainwestowania. Najwięcej zaległości, jak z pewnością większość gmin w Polsce, istnieje w zakresie drogownictwa, choć w okresie ostatnich czterech lat na budowę i modernizację dróg gminnych wydano około 3,7 mln zł . W kwocie tej 165 tys. zł stanowiła partcypacja w budowie drogi obwodowej miasta Wolsztyna, którą po wielu latach różnorakich działań udało się sfinalizować ze środków funduszu PHARE, a tym samym rozwiązać bardzo ważny dla ludności i lokalnej gospodarki problem komunikacyjny.
Z perspektywy minionych czterech lat można stwierdzić, że przyjęta zasada inwestowania w pierwszej kolejności tam, gdzie można uzyskać środki pozabudżetowe pozwoliła na realizację wyjątkowo dużej ilości strategicznych dla gminy inwestycji , czego wskaźnikiem niech będzie fakt, że przy prawie 40 mln zł wydanych w tym czasie na inwestycje, 23,5 mln zł stanowią środki pozabużetowe.