Urząd Stanu Cywilnego2006-05-24  

Kierownik Bernadeta Zamelczyk

ul. 5 Stycznia 5
tel. (0-prefix-68) 384 35 55
B. Zamelczyk, A. Budzyn

Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych , a w szczególności dotyczących:

1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, 

3. sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,

4. wydawania zaświadczeń :
1) o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
2) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

5. przyjmowania oświadczeń o:

1) wstąpieniu w związek małżeński,
2) braku okoliczności wyłączających małżeństwo,
3) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
4) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
5) uznaniu dziecka,
6) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

6. wydawanie decyzji w sprawach:

1) skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego,
2) wpisania do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
3) uzupełnienia, sprostowania akt stanu cywilnego,
4) zmian imion i nazwisk,

7. stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, 

8. wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,

9. przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych