Pion Ochrony2006-05-24  

Pełnomocnik d/s Informacji Niejawnych - Hanna Sitkowska
pok. 29 - H. Sitkowska,  (0-prefix-68) 384 38 30, tel. (0-prefix-68) 347 4 505
Kierownik Kancelarii Tajnej - Marek Ćwikliński
pok. 2 - M. Ćwikliński, tel. (0-prefix-68) 347 4 521

DO ZAKRESU DZIAŁANIA PIONU OCHRONY NALEŻY:

1. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji .

2. Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

3. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

4. Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

5. Przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych.

6. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających.

7. Prowadzenie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

8. Współdziałanie ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

9. Prowadzenie Kancelarii Tajnej.

10. Przygotowywanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej.

11. Doręczanie korespondencji niejawnej adresatom w obrębie miasta i gminy Wolsztyn.

12. Przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu.

13. Nadzór nad opracowaniem i przechowywaniem materiałów zastrzeżonych i poufnych przez upoważnionych pracowników Urzędu.

14. Archiwizacja dokumentów niejawnych w Urzędzie.