Stanowisko do Spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej2006-05-24  

DO ZAKRESU DZIAŁANIA STANOWISKA D/S AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NALEŻY:

pok. 39, I. Krokos, tel. 068 347 4 588

I. W zakresie audytu :

1. Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

2. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z rocznym planem, który w szczególności obejmuje:
1)badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzenie:
a) przestrzegania zasad rachunkowości,
b) zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
c) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych.
2) dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli, zarządzenia ryzykiem i kierowania jednostką samorządu terytorialnego,
3) dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywanych wydatkach, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań zaciągniętych zobowiązań.

3. Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni do końca marca każdego roku.

4. Śledzenie działań podjętych w wyniku zaleceń pokontrolnych.

II. W zakresie kontroli wewnętrznej:

1. Przygotowanie do akceptacji Burmistrza propozycji kwartalnych planów kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Przygotowanie szczegółowych planów kontroli i przeprowadzenie kontroli wg regulaminu kontroli wewnętrznej.

3. Przedstawienie Burmistrzowi wyników kontroli wewnętrznej wraz z projektem zaleceń pokontrolnych.

4. Wykonywanie na polecenie Burmistrza kontroli doraźnych.