Stanowisko do Spraw Wojskowych i Obronnych2006-05-24  

DO ZAKRESU DZIAŁANIA STANOWISKA D/S WOJSKOWYCH I OBRONNYCH NALEŻY:  

Marek Ćwikliński, pok. 2, tel. (0-prefix-68) 347 4 521

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych:

 • sporządzenie wykazu przedpoborowych,
 • porównanie wykazu przedpoborowych z wykazem osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • rozplakatowanie obwieszczeń o rejestracji przedpoborowych, 
 • wysłanie zawiadomień o ujęciu do wykazu przedpoborowych do innych gmin,
 • wysłanie zawiadomień o  zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych do innych gmin,
 • rozesłanie wezwań przedpoborowym,
 • sporządzenie sprawozdania z rejestracji przedpoborowych,
 • poszukiwanie przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji,


2. Przygotowanie i współudział w przeprowadzeniu poboru wojskowego:

 • sporządzenie wykazów poborowych,
 • porównanie wykazu poborowych z wykazem osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • rozplakatowanie obwieszczeń o poborze, 
 • wysłanie zawiadomień o ujęciu do wykazu poborowych do innych gmin,
 • wysłanie zawiadomień o  zgłoszeniu się do poboru do innych gmin,
 • rozesłanie wezwań poborowym,


3. Kompletowanie i opiniowanie podań w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie:

 • uznanie  żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 • odroczenie  poborowemu zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania opieki  nad członkiem rodziny
 • uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
5. Wykonywanie zadań dotyczących realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju.

6. Realizacja zadań związanych z akcją kurierską.

7. Podejmowanie działań związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów.

8. Prowadzenie zadań z zakresu spraw obronnych.