Stanowisko do Spraw Obrony Cywilnej, Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego2006-05-24  

DO ZAKRESU DZIAŁANIA  STANOWISKA DS. OBRONY CYWILNEJ, P. POŻ. I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
NALEŻY:

Henryk  Żok, tel. (0-prefix-68) 384 27 49
ul. 5 Stycznia 5

1. Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej miasta i gminy.

2. Nadzorowanie opracowania planów Obrony Cywilnej w zakładach pracy.

3. Przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania.

4. Nadzorowanie i kontrolowanie utrzymania w stałej gotowości urządzeń alarmowych.

5. Prowadzenie ewidencji dotyczącej rodzaju i ilości  Niebezpiecznych Substancji Chemicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy.

6. Planowanie, nadzorowanie i organizowanie szkolenia formacji Obrony Cywilnej i ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

7. Planowanie i kierowanie na szkolenia i kursy kadry kierowniczej Formacji Obrony Cywilnej i instruktorów Obrony Cywilnej.

8. Planowanie wykorzystania będących w posiadaniu zakładów pracy maszyn, urządzeń i środków materiałowych przydatnych do prowadzenia akcji ratowniczych przez Formacje Obrony Cywilnej.

9. Opracowanie rocznych planów działania Obrony Cywilnej.

10. Planowanie i przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej w zakładach pracy.

11. Opracowanie planów dostawy wody pitnej dla ludności, likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych.

12. Zapewnienie odpowiednich warunków eksploatacji, przechowywania i konserwacji sprzętu oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.

13. Prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej.

14. Nadzorowanie eksploatacji i utrzymania sprzętu Obrony Cywilnej w zakładach pracy na terenie miasta i gminy.

15. Opracowanie i aktualizowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

16. Organizowanie i utrzymanie systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego.

17. Zaopatrzenie w części, materiały pędne oraz sprzęt pożarniczy i umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

18. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu silnikowego znajdującego się w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

19. Nadzór nad działalnością kierowców - mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych.

20. Nadzór i współdziałanie w organizacji przeglądów techniczno - rejestracyjnych samochodów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

21. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

22. Załatwianie spraw związanych z badaniami lekarskimi strażaków i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wystawianie stosownych świadectw kwalifikacyjnych.

23. Określenie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań Obrony Cywilnej i p.poż.

24. Prowadzenie rejestracji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

25. Organizowanie narad z kierowcami, naczelnikami i prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych.

26. Współorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych i Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej na terenie miasta i gminy .

27. Analiza potrzeb sprzętowych i remontowych w jednostkach Ochotniczych Straży   Pożarnych.

28. Udzielanie pomocy z działalności Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wolsztynie.