Pełnomocnik do Spraw Uzależnień2006-05-24  

DO ZAKRESU DZIAŁANIA PEŁNOMOCNIKA D/S UZALEŻNIEŃ NALEŻY:

Alina Molicka, pok. 11, tel. (0-prefix-68) 347 4 511

1. Koordynacja przygotowania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja jego realizacji.

2. Współpraca z :
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie,
2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolsztynie,
3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem świetlic środowiskowych.

4. Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z świetlic środowiskowych i dzieci z rodzin patologicznych.

5. Współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. sportu w zakresie funkcjonowania pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych zajęć realizowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Gospodarka środkami finansowymi przeznaczonymi  w budżecie na zadania wynikające z :

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Gminnego Programu Ochrony Zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
7. Przygotowanie programu szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kierowników świetlic środowiskowych oraz nadzór nad jego realizacją.

8. Przedkładanie Burmistrzowi sprawozdań z realizacji pracy z szczególnym uwzględnieniem rozliczenia finansowego  oraz przedstawienie wniosków i propozycji dotyczących działań poza programowych. 

9. Współdziałanie z inspektorem Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w zakresie ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.