Straż Miejska2006-05-24  

Komendant Tomasz Hibner

pok. 9 - T. Hibner, D. Nowicki, R. Angiel, R. Świniarek, G. Hegenbart, tel. (0-prefix-68) 347 4 560

DO ZAKRESU DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ NALEŻY :

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w  przepisach o ruchu drogowym.

3. Podejmowanie samodzielnie, lub w zależności od okoliczności we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi podmiotami, interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowie lub mienia, a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych.
 
4. Udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń. 

5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.

6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

8. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. 

9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, życia, zdrowia oraz mienia.

10. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

11. Zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, braku opieki nad nieletnimi itp. w ścisłej współpracy z Policją, Strażą Leśną, Agencjami Ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorami szkół i domów dziecka.

12. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

13. Udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalowych.

13. Sygnalizowanie organom, instytucjom, zakładom, urzędom oraz osobom fizycznym o występujących na ich terenie czy te w zakresie ich działania faktach i zdarzeniach godzących w porządek publiczny.

14. Nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską, były Zarząd Miejski lub stanowionych przez Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji prawotwórczych.