IT2006-05-24  

Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - Naczelnik Grzegorz Wysocki

pok. 17 - A. Skorupińska, tel. (0-prefix-68) 347 4 533
pok. 20 - D. Bakies-Mikołajewska, W. Mielcarek telefon (0-prefix-68) 347 4 531
pok. 13 - M. Fornalkiewicz, M. Cichy, tel. (0-prefix-68) 347 4 532
pok. 19 - G. Wysocki, tel. (0-prefix-68) 347 4 530

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA  NALEŻY:

1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji i remontów gminnych w zakresie prawidłowości ich wdrażania do realizacji .

2. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów dla zakresu budowy inwestycji gminnych w szczególności : budowy gazociągów , wodociągów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,  modernizacji kotłowni węglowych na zasilane gazem , budowy i  remontów obiektów i budowli na terenie wsi .

3. Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej inwestycji i remontów gminnych.

4. Przygotowywanie pisemnych analiz sprawozdań i informacji w zakresie dofinansowania inwestycji gminnych ze źródeł poza budżetowych .

5. Bieżąca kontrola inwestycji i remontów gminnych wdrażanych do realizacji .

6. Prowadzenie działań i przygotowywanie stosownych materiałów w celu pozyskiwania dotacji i preferencyjnych kredytów na dofinansowanie inwestycji.

7. Przygotowywanie materiałów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla zadań objętych pracą Wydziału oraz weryfikacja formalno-prawna materiałów przetargowych przygotowanych przez inne wydziały i gminne jednostki organizacyjne.

8. Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych i remontowych wdrażanych w Wydziale oraz zadań wdrażanych przez inne wydziały i gminne jednostki organizacyjne.

9. Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej inwestycji i remontów prowadzonych przez Wydział  z ich przyjęciem na majątek gminy .

10. Dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu.

11. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi . 

12. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii.

13. Projektowanie przebiegu dróg.

14. Budowa, modernizacja i ochrona dróg gminnych .

15. Określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele  niekomunikacyjne.

16. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych i przejazdach kolejowych.

17. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych.

18. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych w sposób szczególny.

19. Budowa i utrzymanie ścieżek rowerowych. 

20. Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej będącej na majątku Gminy oraz cieków wodnych otwartych odprowadzających wody deszczowe.

21. Wydawanie decyzji na umieszczanie urządzeń obcych w pasie dróg gminnych.

22. Przygotowywanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.

23. Współpraca z radami sołeckimi w zakresie przeprowadzania remontów budynków i budowli będących własnością Gminy .

24. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów mineralnych

25. Opiniowanie projektów budowlanych z zakresie uciążliwości obiektów na środowisko naturalne.

26. Ochrona przyrody w tym :
1)  ochrona przyrody w postaci różnorodnych form organizacyjnych : przygotowanie i nadzór merytoryczny nad pracami  organizacji pozarządowych i instytucji , prowadzenie rejestru obiektów cennych przyrodniczo,
2) edukacja - współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych w tym :
a) organizowanie konkursów ,
b) prowadzenie pogadanek,
c) przygotowywanie materiałów dla uczniów i studentów z zakresu ochrony przyrody, procesów inwestycyjnych Gminy i innych,
d)współpraca z młodzieżowymi kołami ekologicznymi.

27. Opiniowanie celowości zalesień gruntów porolnych w lasach państwowych i innych właścicieli.

28. Prowadzenie spraw związanych z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska, opłatami produktowymi i opakowaniowymi.

29. Określanie stanu zdrowotnego pomników przyrody, nadzór nad pracami w parkach objętych ochroną konserwatorską .

30. Nadzór merytoryczny nad ścieżkami turystycznymi .

31. Gospodarka wodna w tym :
1) prowadzenie spraw cieków szczegółowych na gruntach gminnych oraz współpraca   
2) ze spółkami wodnymi w zakresie Prawa Wodnego,
3) prowadzenie rejestrów badań wód i pozwoleń wodno-prawnych, technicznych,
4) uzgodnienia projektów technicznych z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód.

32. Prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego.

33. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, gospodarki odpadami stałymi, ochrony atmosfery i ochrony złóż mineralnych.

34. Nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska.

35. Opiniowanie projektów budowlanych w zakresie oddziaływania obiektów na środowisko naturalne.

36. Określanie stanu zdrowotnego pomników przyrody, nadzór nad pracami w parkach objętych ochroną konserwatorską.

37. Prowadzenie racjonalnej gospodarki funduszami celowymi na rzecz ochrony środowiska.  

38. Działanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

39. Prowadzenie korespondencji  i sprawozdawczości związanej z Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

40. Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy do Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich .

41. Opracowanie materiałów do wniosków konkursowych  związanych z zakresem działania Wydziału.

42.  Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze  źródeł poza budżetowych.

43. Przygotowywanie pisemnych analiz sprawozdań i informacji w zakresie dofinansowania inwestycji gminnych ze źródeł poza budżetowych .

44. Prowadzenie sprawozdawczości dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Wydział.
 
45. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z procedurą określoną ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

46.Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego