Wydział Finansowo-Gospodarczy2006-05-24  

Naczelnik Alina Molicka

pok. 11 - A. Molicka, tel. (0-prefix-68) 347 4 511
pok. 10 - R. Nowak, A. Horowska, K. Sip, tel. (0-prefix-68) 347 4 513
pok. 12 - E. Pikuła, J. Rubach, tel. (0-prefix-68) 347 4 514
pok.  6 -  L. Drożak, P. Grześ,  tel. (0-prefix-68) 347 4 515 i 347 4 516
pok.  8 -  L. Nowak, A. Gawin, J. Pietrzak, tel. (0-prefix-68) 347 4 512

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO NALEŻY:

1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

2. Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy.

3. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.

4. Uruchomienie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

6. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych z wykonania dochodów i wydatków objętych budżetem. 

7. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

9. Dokonywanie wyceny aktów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

10. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

11. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.

12. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczowym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu.

13. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych.

14. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych.

15. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.

16. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

17. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 

18. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędami skarbowymi, ZUS, bankami oraz innymi instytucjami