Wydział Organizacyjny2006-05-23  

Naczelnik Hanna Sitkowska

Sekretariat
pok. 22 P. Nowak  tel 0 68 347 4 503
                             fax 0 68 347 4 590

pok. 29 - H. Sitkowska 0 68 384 38 30, tel. 0 68 347 4 505
pok. 35 - W Piątyszek A. Adamczak (Radca Prawny) tel. 0 68 347 4 508
pok. 25 - W. Lis, M. Tchórzewski, Ł. Czerwiński, A. Nawracała tel. 0 68 347 4 507 
pok. 27 - P. Zieliński, M. Rogozinskitel, 0 68 347 4 506

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO  NALEŻY:

1. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i zażaleń wpływających do Urzędu.

2. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski i zażalenia oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwego Wydziału.

3. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.

4. Obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

5. Prowadzenie ewidencji korespondencji i wysyłanie korespondencji na zewnątrz Urzędu.

6. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych, uchwał i zarządzeń dostępnych do publicznego wglądu.

7. Ewidencjonowanie i koordynowanie pracy Wydziałów w zakresie terminowości przygotowania projektów odpowiedzi na skierowane do Burmistrza interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady.

8. Przygotowanie i prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

9. Prowadzenie kontroli wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w celu ustalenia sposobu realizacji przepisanych im zadań i terminowości .

10. W zakresie spraw osobowych:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2) zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,

3) obsługa Komisji Dyscyplinarnej I Instancji,

4) przygotowanie projektu planów urlopów wypoczynkowych, 

5) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

6) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

7) ewidencja czasu pracy pracowników,

8) kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych,

9) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 

11. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez:

1) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

2) prowadzenie remontów i napraw bieżących budynku Urzędu,

3) konserwację i naprawy inwentarza biurowego,

4) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

5) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

6) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

7) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

8) nadzór nad urządzeniami powielającymi, łącznością telefoniczną,  faksową i elektroniczną,

9) nadzór nad sprzętem komputerowym,

10) planowanie i nadzór realizacji inwestycji w zakresie informatyki,

11) zamawianie, kasacja oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i  stempli,

12) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

13) prowadzenie ewidencji  przedmiotów nietrwałych pod względem ilościowym.

12. Obsługa centrali telefonicznej.

13. Zapewnienie prawidłowych warunków BHP i przeciwpożarowych, prowadzenie spraw zespołu powypadkowego i programowanie szkoleń BHP.

14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

15. Prowadzenie spraw dotyczących praktyk w Urzędzie studentów i uczniów szkół   średnich.

16. Opracowanie dokumentacji normującej ochronę danych osobowych w Urzędzie.

17. Realizacja zadań zleconych w zakresie organizacji wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu, samorządu terytorialnego i innych.

19.Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w urzędzie zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2000.