Referat Rozwoju Lokalnego2008-07-08  

Kierownik Michał Nowak

pok. 14 Robert Papierowski, tel. 068 3474535

DO ZAKRESU DZIAŁANIA REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO NALEŻY:

Inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez gminę środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów.

Bieżące informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwości składania wniosków o finansowanie projektów z funduszy zewnętrznych.

Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych oraz rozliczania realizowanych projektów, a w szczególności współpraca z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych (w szczególności przygotowanie wniosków pomocowych, współpraca w zakresie wdrażania i rozliczania projektów, które uzyskały dofinansowanie, sprawozdawczość, monitoring i promocja tych projektów).

Pomoc formalno - prawna organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Wolsztyn w aplikowaniu o środki unijne.

Organizowanie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie inicjowania i realizacji projektów i innych wspólnych przedsięwzięć.

Inicjowanie i współpraca w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dotyczących polityki regionalnej, rozwoju lokalnego oraz integracji europejskiej.

Udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów.

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie aplikowania i realizacji projektów pomocowych.

Prowadzenie bazy danych o dostępnych programach Unii Europejskiej i krajowych, przeznaczonych na rozwój lokalny i ponadlokalny.

Przygotowywanie pisemnych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie dofinansowania inwestycji i innych przedsięwzięć gminnych ze źródeł poza budżetowych.

Opracowywanie corocznych Programów Współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi.

Informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych.

Przeprowadzanie procedury konkursowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Gromadzenie i rozliczanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych.

Organizowanie spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Prowadzenie spraw związanych z przynależności Gminy do Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich i Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami i związkami, do których należy Gmina Wolsztyn.

Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie przeprowadzania remontów budynków i budowli będących własnością Gminy.

Opracowywanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi wniosków konkursowych w konkursach, do których przystąpiła Gmina Wolsztyn.